EU-leiders roepen overwinning uit over ‘historisch’ migratiepact

Roberta Metsola, President of European Parliament Photo: European Parliament/Wikimedia.org

Woensdag bereikten de Raad en het Europees Parlement een lang verwacht politiek akkoord over belangrijke verordeningen. De verordening asiel- en migratiebeheer, formeel bekend als de verordening asiel- en migratiebeheer (AMMR), zal het rechtskader van de EU inzake asiel en migratie herzien. Het nieuwe migratiepact beschrijft ook de behandeling van mensen die aan de buitengrenzen van de EU aankomen, hoe de asielaanvragen zullen worden verwerkt en hoe aankomsten zullen worden geïdentificeerd-politico rapporteerde.

Er is al lang een conflict in de Europese Unie over het beheer van migratie. Het daaruit voortvloeiende geschil zou nu worden opgelost door de invoering van het beginsel van quotaverdeling of -betaling. Het nieuwe wetsvoorstel werd goedgekeurd door alle EU-lidstaten behalve Hongarije.

Toelating of financiële bijdrage

De frontlijnlanden van Zuid-Europa hebben nu de mogelijkheid om een strengere asielprocedure in te voeren aan hun niet-EU-grenzen, en ze zullen meer bevoegdheden hebben om asielzoekers die de toegang wordt geweigerd te verwijderen. Andere landen zullen kunnen kiezen tussen bijdragen aan een gemeenschappelijk EU-fonds of het accepteren van een specifiek aantal migranten.

Om het hoofd te bieden aan een plotselinge toename van de immigratie, voorziet de verordening inzake crisis en overmacht in een mechanisme om te zorgen voor solidariteitsmaatregelen ter ondersteuning van lidstaten die worden geconfronteerd met een uitzonderlijke toestroom van onderdanen van derde landen. De regels hebben ook betrekking op de instrumentalisering van migranten, d.w.z. het gebruik van migranten door derde landen of vijandige niet-overheidsactoren om de EU te destabiliseren.

Met name migranten uit landen als Tunesië, Turkije of India met statistisch lage acceptatiepercentages (minder dan 20 procent) zullen aan de grens worden vastgehouden in “asielcentra” die op gevangenissen lijken in een poging om irreguliere migratie in te perken en te ontmoedigen. In die centra is het doel om asielaanvragen in 12 weken of minder te verwerken en mensen van wie de aanvraag wordt afgewezen onmiddellijk terug te sturen.

Volgens de nieuwe screeningverordening zullen personen die niet aan de voorwaarden voor toegang tot de EU voldoen, gedurende zeven dagen worden onderworpen aan een screeningprocedure voorafgaand aan binnenkomst, met inbegrip van identiteits-, biometrische gegevens-, gezondheids- en veiligheidscontroles. Er zal rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van kinderen en elke lidstaat zal beschikken over een onafhankelijk toezichtsmechanisme om ervoor te zorgen dat de grondrechten worden geëerbiedigd.

Overwinning voor iedereen?

Na het akkoord noemde EP-voorzitter Roberta Metsola het akkoord “historisch” en “het belangrijkste wetgevingspakket” voor het verkiezingsjaar. De voorzitter van het EP erkende echter ook dat “geen perfect pakket”.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemde het migratiepact “een effectief Europees antwoord op deze Europese uitdaging”.

Meer dan 50 non-profitorganisaties waarschuwden in een open brief dat het migratiepact landen zou toestaan om willekeurig kinderen vast te houden, migranten te verwijderen naar wat in de overeenkomst “veilige derde landen” worden genoemd en het opstellen van rassenprofielen zou doen toenemen.

“De uiteindelijke overeenkomst leidt over de hele linie tot zeer teleurstellende resultaten. Het belangrijkste effect zal zijn dat het lijden aan de grenzen zal toenemen en het moeilijker zal worden om veiligheid te zoeken,” zei Olivia Sundberg Diez, Amnesty International’s EU-pleitbezorger voor migratie en asiel, toen het nieuws over de overeenkomst bekend werd gemaakt.

De overeenkomst moet nog formeel worden geratificeerd door het Europees Parlement en de Raad.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *