Opsluiting van migrantenkinderen doel voor sommige EU-lidstaten, blijkt uit onderzoek

A father and child in Dobova, Slovenia where thousands of refugees travel through on their journey to safety in Europe (Photo: Meabh Smith/Trócaire)

Uit een recent onderzoek is gebleken dat bepaalde lidstaten onder leiding van Frankrijk actief aan het lobbyen waren om een verharde clausule op te nemen in het nieuwe EU-migratiepact die het voor autoriteiten mogelijk zou maken om migrantenkinderen vast te houden aan de grenzen, ontdekte onderzoeksgroep Investigate Europe.

Investigate Europe wist vertrouwelijke documenten te bemachtigen die laten zien hoe Nederland, Frankrijk, Denemarken, Malta, Tsjechië en andere landen druk uitoefenden op de onderhandelaars om hardere bepalingen op te nemen in het migratie- en asielpact. Demonstranten en de VN waarschuwden dat dit beleid in strijd zou kunnen zijn met het VN-verdrag inzake de rechten van het kind, dat alle EU-lidstaten hebben ondertekend.

Maanden van besprekingen achter gesloten deuren mondden uit in de overeenkomst die op 20 december werd aangekondigd. Het belangrijkste forum voor de discussies was het Coreper, een comité bestaande uit ambassadeurs van elk EU-land dat onderhandelt over nieuwe wetten.

Investigate Europe kon de notulen van deze vergaderingen bemachtigen, die onthullen hoe verschillende regeringen achter gesloten deuren werkten om de voorstellen te verzachten en te veranderen.

Tijdens een bijeenkomst op 15 mei 2023 verwelkomde de Franse vertegenwoordiger een besluit om leeftijdsgrenzen af te schaffen voor wanneer autoriteiten aankomende migranten mogen vasthouden. “Frankrijk dankt het EU-voorzitterschap voor het afschaffen van de vrijstelling voor minderjarigen onder de 12 jaar en hun gezinnen.” Nederland, Denemarken en Tsjechië waren ook vroege voorstanders van het Franse standpunt, volgens Coreper-notulen die toegankelijk zijn van mei tot december 2023.

Tijdens een vergadering op 18 december werd opgemerkt dat ten minste 11 lidstaten “een algemene vrijstelling van minderjarigen blijven afwijzen”. Tijdens een vergadering een maand eerder zei Malta dat het uitsluiten van minderjarigen van de grensprocedure “onpraktisch is vanwege de gevoeligheid voor misbruik (zich voordoen als minderjarige) en daarom met grote scepsis wordt bekeken”. Het Nederlandse standpunt was vergelijkbaar expliciet: “Nederland wijst algemene vrijstellingen van de grensprocedure voor minderjarigen en hun gezinsleden af.”

Duitsland zei echter dat het schrappen van de vrijstelling “niet acceptabel” was. Portugal, Ierland en Luxemburg uitten vergelijkbare zorgen, waarbij een vertegenwoordiger van Luxemburg zei: “Het vasthouden van kinderen is volledig uit den boze”.

Deze zorgen werden echter genegeerd in het voorstel van december. Investigative Europe heeft een kopie van de tekst in handen gekregen, die volgens de planning op 14 februari wordt voorgelegd aan de Commissie Burgerlijke Vrijheden van het EP en uiteindelijk in maart of april in stemming wordt gebracht door Europarlementariërs.

Als de tekst wordt aangenomen, kunnen gezinnen met kinderen van welke leeftijd dan ook maandenlang samen met volwassenen in legale detentie verblijven in grenscentra terwijl hun asielaanvragen worden behandeld.

Hoewel het gevaarlijk vaak voorkomt, is het opsluiten van niet-begeleide minderjarigen vandaag illegaal. De geplande wetten bepalen dat niet-begeleide minderjarigen tot drie maanden kunnen worden vastgehouden in grensfaciliteiten als ze een “gevaar voor de nationale veiligheid” vormen – een beslissing die door de individuele staten wordt genomen.

Frankrijk was opnieuw een drijvende kracht. “Het vrijstellen van niet-begeleide minderjarigen van grensprocedures vormt een groot risico voor de bescherming van onze grenzen”, zei de vertegenwoordiger van Frankrijk op de Coreper-vergadering van 15 mei en voegde eraan toe dat een vrijstelling “de handel in minderjarige migranten” zou kunnen aanmoedigen. Als een kind ervan wordt verdacht “misleidende informatie” te hebben verstrekt, afkomstig is uit een “veilig land” of waar het percentage mensen dat asiel krijgt 20 procent of minder is, kunnen de staten bovendien hun aanvraag versnellen. Dit kan de kans vergroten dat ze snel worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Het aantal niet-begeleide minderjarigen dat naar Europa komt, neemt toe. In 2021 kwamen er ongeveer 25 000 aan en dit was gestegen tot 39 000 in 2022, volgens Eurostat.

De hervormingen, waarover al jaren wordt gestreden, zouden nu in april kunnen worden goedgekeurd.

Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *